Home - 26000

26000
Information
 
26000
  Print

26000 Almen kemi

Engelsk titel:

General Chemistry

Sprog:

Point( ECTS )

5

Kursustype:

Bachelor
Kurset udbydes under tompladsordningen
Naturvidenskabeligt grundfag, Bygningsdesign
Naturvidenskabeligt grundfag, Fysik og Nanoteknologi
Naturvidenskabeligt grundfag, Geofysik og Rumteknologi
Naturvidenskabeligt grundfag, Kemi og Teknologi
Naturvidenskabeligt grundfag, Matematik og Teknologi
Naturvidenskabeligt grundfag, Medicin og Teknologi
Naturvidenskabeligt grundfag, Produktion og Konstruktion

Skemaplacering:

E4B (fre 8-12)
F5B (ons 13-17)

Undervisningens placering:

Campus Lyngby

Undervisningsform:

Forelæsninger og grupperegning.

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

F5B, E4B

Evalueringsform:

Eksamens varighed:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Pointspærring:

Overordnede kursusmål:

At give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at bibringe færdigheder i at anvende disse på kemiske problemer.

Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
 • Beskrive atomets opbygning, elektronernes energiniveauer, de vigtigste henfaldsprocesser for atomkernen samt udføre kvantitative beregninger på det atomare niveau.
 • Beskrive opbygningen af det periodiske system og angive atomsymboler, navne, elektronkonfigurationer og magnetiske forhold for elementerne.
 • Opstille molekylorbitaldiagrammer samt angive elektronkonfigurationen, magnetiske egenskaber og bindingsordenen for diatomige molekyler.
 • Anføre ”Lewis formler” og resonansformer for molekylære forbindelser samt hybridisering af atomorbitalerne, rumlig struktur og permanent dipolmoment for molekylet.
 • Beskrive de kemiske bindingstyper og deres polaritet samt beregne covalente bindingers dipolmomenter og bindingsenergier.
 • Opstille en ”Born-Haber kredsproces” for en kemisk reaktion og beregne en ukendt størrelse i denne kredsproces.
 • Beskrive karakteristika for de tre tilstandsformer på det atomare eller molekylære plan samt skitsere fasediagrammer, der forbinder de tre faser for et givent stof.
 • Beregne damptryk, fordampningsvarme eller kogepunkt for en væske når to af parametrene kendes.
 • For faste stoffer anføre de tre kubiske enhedscellers atomare opbygning, koordinationstallet, enhedscellens antal af formelenheder, ion- og atomradier samt anvende ”Braggs diffraktionsligning” til beregning af krystallografiske parametre.
 • Ligevægtsberegninger for reaktioner i vandig opløsning
 • Beregne pH i svage og stærke syrer og baser og blandinger heraf samt anvende opløselighedsprodukter til bestemmelse af saltopløsningers ionkoncentrationer.

Kursusindhold:

Atomteori. Det periodiske system. Periodiske egenskaber. Kemisk binding. Molekylgeometri. Syrer og baser. Tilstandsformer.

Bemærkninger:

Obligatorisk naturvidenskabeligt grundfag på retningerne Fysik og Nanoteknologi samt Kemi og Teknologi. Kan følges af andre studerende med minimum B-niveau i kemi fra adgangsgivende uddannelse.

Kursusansvarlig:

Rasmus Fehrmann , Lyngby Campus, Bygning 206, Tlf. (+45) 4525 2389 , rf@kemi.dtu.dk

Institut:

26 Institut for Kemi

Tilmelding:

I CampusNet

Litteratur: Chemical Principles, 7th Edition, Steven S. Zumdahl og Donald J. DeCoste.
Sidst opdateret: 07. december, 2015