DTU Kursusbasen

Home
Print

41560 Svingningslære

Engelsk titel: 


Mechanical Vibrations

Sprog:


Point (ECTS )


5

Kursustype:   

Civil- Grundlæggende kursus
Kurset udbydes under åben uddannelse


Skemaplacering:

E2A

 

Undervisningsform:

Forelæsninger, opgaveregning og/eller projektarbejde med øvelser.

Kursets varighed:

13-uger

Eksamensplacering:

E2A,   F2A 

Evalueringsform:

Eksamens varighed:

Hjælpemidler:

Bedømmelsesform:

Tidligere kursus:

70205

Pointspærring:

Faglige forudsætninger:


Overordnede kursusmål:

At give baggrund for at løse maskintekniske svingningsproblemer med analytiske og numeriske metoder, samt et solidt grundlag for fortsatte studier af dynamiske problemer.


Læringsmål:

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Identificere kilder til inerti, stivhed, energi-dissipation og ydre belastning, for konkrete mekaniske systemer.
  • Identificere relevante frihedsgrader for simple modeller af mekaniske systemer.
  • Benytte Newtons 2. lov og fritlegemediagrammer til bestemmelse af bevægelsesligninger for simple modeller af mekaniske systemer med endeligt eller uendeligt mange frihedsgrader.
  • Benytte hhv. Lagrange's ligninger, fleksibilitetsmetoden og stivhedsmetoden til bestemmelse af bevægelsesligninger for simple modeller af mekaniske systemer med endeligt mange frihedsgrader.
  • Omskrive bevægelsesligninger for konkrete modeller til standardformer, som hhv. ordinære differentialligninger (skalar- eller matrix/vektor-form), eller skalære partielle differentialligninger.
  • Benytte matematisk og numerisk analyse til at løse standard-bevægelsesligninger for modeller af mekaniske systemer.
  • Give praktisk anvendelige fortolkninger og vurderinger af analytiske og numeriske resultater.
  • Identificere resonans-problemer for konkrete mekaniske systemer, hvis dynamik (dvs. inerti og energi-dissipation) ikke kan ignoreres.
  • Redegøre for begrænsningerne i de anvendte modeller og metoder, samt for betydningen og de mulige konsekvenser af forsimplende antagelser, især linearisering og begrænsning af antal frihedsgrader.
  • Udfærdige skriftlige opgaveløsninger og rapporter som er strukturerede, fyldestgørende, kortfattede, klare, kritisk vurderende / konkluderende, og i øvrigt i overensstemmelse med god skik for skriftlig fremstilling indenfor fagområdet.

Kursusindhold:

1. Svingninger i lineære systemer med een frihedsgrad: Frie og tvungne svingninger; dæmpning.
2. Svingninger i lineære systemer med et endeligt antal frihedsgrader: Bevægelsesligninger; fleksibilitets- og stivheds-metoden; Lagranges ligninger; modalanalyse; Rayleigh og Rayleigh-Ritz' metoder; vibrationsdæmpning.
3. Svingninger i lineære kontinuerte systemer: Bevægelsesligninger; Rayleighs metode; sammenlignings- og begrænsningssætningen; Rayleigh-Ritz' metode; bøjnings- aksial- og torsions-svingninger i strenge, stave og bjælker; roterende aksler; transiente svingninger.
4. Introduktion til ikke-lineær svingningsanalyse.


Kursusansvarlig:

Jon Juel Thomsen, 404, 126, (+45) 4525 4294, jjt@mek.dtu.dk  
Ilmar Santos, 404, 005, (+45) 4525 6269, ifs@mek.dtu.dk  

Institut:

41 Institut for Mekanisk Teknologi

Kursushjemmeside:

http://www.fam.mek.dtu.dk/Udda...sushjemmesider/41560

Tilmelding:

I CampusNet,

Nøgleord:

svingninger, vibrationer, dynamik, mekanik
Sidst opdateret: 27. juni, 2011